Eric 2023Theodore 2023Max 2023Kafanov 2023Catheleen 2023Lyvytsky 2023Karpyuk 2023Aseyev 2023Lori 2023Tsyganenko 2023 - Oscar