Shapovalov FamilyChmiel FamilyKaptyug Family 2Dubchak FamilyKaptyug FamilyKatykhin 2018Okhrimenko A. FamilyZhupikov FamilySkrodzki FamilyFedora FamilyDmytrenko 2018PROOFS 2018